image

NSP NEWS

ข่าวอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

Pic

NSP Services

บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

image

โครงการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์

(Science Park Services)


1.1 ให้บริการห้องปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ และเพียบพร้อม ทั้งทดสอบ สอบเทียบ วิเคราะห์และด้านอื่น ๆ ที่ภาคเอกชนต้องการ

1.2 บริการด้านการออกแบบนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ

1.3 บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยให้คำแนะนำและปรึกษาเรื่องการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์

1.4 และบริการของสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ซึ่งดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการบริการให้แก่ผู้ประกอบการรับรู้ถึงการทำงานของ NSP และให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจเทคโนโลยี

image

โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

(Science, Technology and Innovation Business Incubation)


1.1 บริการให้คำปรึกษาทั้งทางด้านธุรกิจ และทางด้านเเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ บริการการเข้าถึงแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ รวมถึงบริการให้เช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ

1.2 นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขัน Research to Market หรือ R2M ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลงานวิจัยมาสร้างมูลค่าทางธุรกิจ โดยนักศึกษาและนักวิจัย รวมถึงการสร้างความตระหนักถึงการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในอนาคต

image

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)


เพื่อการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในอุตสาหกรรม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากภาคอุตสาหกรรมจะได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแล้ว ภาคอุตสาหกรรมยังจะได้รับประสบการณ์ และจะเกิดความตระหนักถึงการใช้การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจต่อไป

image

โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

(Collaborative Research)


ดำเนินการเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ร่วมกันทำงานวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อชักจูงให้ภาคเอกชนเห็นความสำคัญ และหันมาสนใจใช้การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนในภาคเอกชน ต่อไปซึ่งทั้งโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนนั้น NSP ได้ให้งบสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในรูปแบบ Matching Fund มาอย่างต่อเนื่อง

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Innovation Technology News

ข่าวเทคโนโลยีนวัตกรรม